Algemene voorwaarden

Hierna vindt u de gebruiksvoorwaarden voor onze website www.mijnautomoetweg.be.

Deze website biedt een online platform waarbij eigenaars van auto’s die hun voertuig als tweedehands willen verkopen, in contact worden gebracht met professionele kopers met het oog op een snelle afhandeling van deze transactie. De website www.mijnautomoetweg.be is eigendom van de bvba Carnetwork, met zetel te 8490 Varsenare (Jabbeke), Gistelsesteenweg 140, KBO en BTW BE.0649.408.664.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij elk gebruik van de website en bij elke transactie die via deze website wordt bemiddeld of tot stand gebracht.
U wordt vriendelijk verzocht aandachtig kennis te nemen van deze voorwaarden, wanneer u gebruik wenst te maken van de website. Uiteraard kan u dit document ten allen tijde op de website lezen, printen en/of downloaden.


I.  Definities.
Account: Het inbrengen van de gegevens op het online platform door de gebruiker.

Bod: Het bedrag dat door de potentiële koper wordt geboden op het voertuig van de gebruiker. Dit stemt overeen met de schattingsprijs, op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie. Het bod wordt uitgebracht via Carnetwork namens de derde koper of in voorkomend geval in eigen naam als Carnetwork zelf wenst te kopen.

Gebruiker: De gebruiker van de website, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een account aanmaakt met het oog op de verkoop van zijn of haar auto.  De gebruiker wordt verkoper bij aanvaarding van de schattingsprijs en het bod.

Schatting: Bedrag dat geraamd werd als waarde voor de aangeboden auto. Dit bedrag komt overeen met het bod van de potentiële koper, op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie.

Transactie: Overeenkomst die tot stand komt wanneer de gebruiker het bod aanvaardt. De gebruiker wordt dan de verkoper van de wagen. De overeenkomst komt tot stand tussen de gebruiker als verkoper enerzijds en de koper (derde opkoper dan wel Carnetwork als laatstgenoemde een bod in eigen naam formuleert).


II.  Toepassing van de voorwaarden.
II.1. Zoals reeds hoger vermeld zijn de algemene voorwaarden van toepassing bij elk gebruik van de website. Zowel door het online platform te bezoeken als door voertuigen te koop te stellen via het online platform aanvaardt de gebruiker onvoorwaardelijk dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

II.2. Indien zou worden geoordeeld dat een bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van de overeenkomst. In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met mekaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua gevolgen (onder meer de economische gevolgen) zo nauw mogelijk aansluit bij die ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis.

II.3. Individuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig mits die uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

II.4. Carnetwork behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen. 
De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing voor de gebruiker onmiddellijk vanaf de publicatie van de aanpassing, maar de aanpassingen zullen niet van invloed zijn op reeds afgesloten transacties. Carnetwork verbindt er zich toe bij de wijziging van zijn algemene voorwaarden de principes van de uitvoering ter goeder trouw van de overeenkomsten te respecteren. Indien de gebruiker niet kan instemmen met de gewijzigde voorwaarden, dan heeft de gebruiker alleen de mogelijkheid om zijn account te verwijderen en geen gebruik meer te maken van de dienstverlening via het online platform.


III. De account en de aangeboden diensten door Carnetwork. 
III.1. Elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon kan auto’s aanbieden met het oog op de verkoop aan een professionele koper, dit via de aanmaak van een account op het online platform.

III.2. Door een account aan te maken op de website www.mijnautomoetweg.be stelt de gebruiker een bepaalde auto te koop door de bemiddeling van Carnetwork.
De gebruiker kan daarbij een vraagprijs invullen maar is hiertoe niet verplicht. Na de aanmaak van de account bekomt de gebruiker een schattingsprijs van Carnetwork. Die schattingsprijs geldt ook als bod van de geïnteresseerde koper. Die potentiële koper is ofwel een derde firma waarvoor Carnetwork bemiddelt, dan wel Carnetwork zelf. Dit bod is exclusief BTW en blijft zeven dagen gelden.  De gebruiker is vrij om dit bod al dan niet te aanvaarden. Bij aanvaarding van het bod komt de transactie tot stand, zie artikel IV van deze voorwaarden.

III.3. Carnetwork houdt zich het recht voor bepaalde accounts niet te aanvaarden en/of af te sluiten, om welke reden dan ook en dit zonder voorafgaandelijke opzegging.
Er zal dan geen schatting of bieding meer volgen, zonder dat dit recht op verhaal zou geven tegenover Carnetwork. Carnetwork zal daaromtrent niet verder corresponderen en geen verantwoording verschuldigd zijn.

III.4. De gebruiker is nooit een vergoeding verschuldigd aan Carnetwork voor de bemiddeling bij de verkoop van het aangeboden voertuig.


IV. Transactie.
IV.1. De transactie komt als overeenkomst in beginsel tot stand van zodra de gebruiker van de website het bod heeft aanvaard. De overeenkomst komt dan tot stand tussen de gebruiker en de bieder (een derde opkoper of Carnetwork zelf). De telefonische gesprekken ter bespreking van de schatting en het bod worden digitaal opgenomen. De gebruiker van de website gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. Een dergelijk telefonisch akkoord zal ook steeds en zo snel als mogelijk worden bevestigd per e-mail.  In die bevestiging wordt ook de identiteit van de koper meegedeeld.

De aanvaarding van het bod door de gebruiker wordt dus zowel bewezen door het digitaal opgenomen telefoongesprek als door de e-mail ter bevestiging die zo snel als mogelijk door Carnetwork wordt verstuurd.

De elektronische bestanden van Carnetwork gelden hierbij als volledig bewijs, onder meer voor wat betreft de telefonische bevestiging van de aanvaarding van het bod van de potentiële koper door de gebruiker en de verzending van de bevestiging van de transactie door Carnetwork via een e-mail.


IV.2. Het bod en de transactie komen evenwel te vervallen indien bij de inspectie van het voertuig zou blijken dat de in de account beschreven staat van het voertuig niet overeenstemt met de realiteit en/of de verkoper niet over de correcte documenten beschikt die moeten voorgelegd worden bij de levering. De inspectie gebeurt visueel, maar de koper kan ook een proefrit vragen. Schade tijdens de proefrit is lastens de gebruiker, behoudens verkeersovertredingen of bewezen fout in hoofde van de koper.
De niet overeenstemmende staat en/of ontbrekende documenten gelden als uitdrukkelijke ontbindende voorwaarden. Desgevallend kan de gebruiker een nieuw bod vragen, in overeenstemming met de reële staat van de auto.

IV.3. Onverminderd voorgaande bepalingen kunnen partijen een tot stand gekomen transactie niet meer annuleren. De gebruiker kan de auto dan niet meer verkopen aan een derde en de koper van de auto kan niet terugkomen op zijn aanvaard bod.

Verbreking van de transactie geeft de niet verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 30 % op de overeengekomen prijs.  Als de gebruiker de verbrekende partij is, zal de verbrekingsvergoeding geïnd worden door Carnetwork.

Onderhavig beding geldt voor zoveel als nodig als beding ten behoeve van derde als het bod door Carnetwork werd meegedeeld namens een derde opkoper.


V. Uitvoering : levering en betaling.
V.1. De gebruiker zal binnen de 24 uren na de bevestiging van de verkoop contact opnemen met de koper om verder af te spreken omtrent de levering.

V.2. De transactie moet worden uitgevoerd op afspraak tussen de gebruiker en de koper binnen de veertien dagen na het tot stand komen van de transactie.

V.3. De levering gebeurt op de afgesproken plaats, in beginsel bij de koper of op de maatschappelijke zetel van Carnetwork. Carnetwork of de koper regelen het vervoer voor de gebruiker na levering.

V.4. Bij de levering moeten alle wettelijke boorddocumenten overgemaakt worden aan de koper en moet tevens de originele aankoopfactuur door de gebruiker aan de koper worden voorgelegd, ter controle van eventuele financiering of leasing. De gegevens op het inschrijvingsbewijs moeten overeenstemmen met de identiteit van de gebruiker die de auto heeft aangeboden.

V.5. De koopsom wordt integraal betaald bij levering, door digitale overschrijving of bankcheque in aanwezigheid van de gebruiker die de auto verkoopt.

V.6. De levering en betaling wordt bevestigd op de factuur die in dubbel voorbereid wordt door de koper op naam van de gebruiker/verkoper.


VI. Intellectuele eigendom.
VI.1. Met betrekking tot het online-platform en de website berusten alle intellectuele eigendomsrechten bij Carnetwork en/of haar licentiegevers. Dit geldt (exemplatief) zowel voor de teksten als voor de afbeeldingen en foto’s, vormgeving, software en eventueel ander audiovisueel materiaal.

VI.2. Het is de gebruiker of bezoekers van de website niet toegelaten gegevens te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken voor directe of indirecte commerciële doeleinden dan hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden wordt bepaald, behoudens een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Carnetwork.

VI.3. Het is de gebruiker of bezoekers van de website niet toegelaten technische maatregelen ter bescherming van het online platform of de diensten te verwijderen of te omzeilen.


VII. Beschikbaarheid en overmacht.
VII.1. Carnetwork kan niet garanderen dat de website en de dienstverlening ten allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen beschikbaar blijven. Storingen of onbeschikbaarheid van de website kunnen technische oorzaken kennen onafhankelijk van de wil van Carnetwork. Carnetwork kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid dragen voor eventuele storingen of onderbrekingen, van welke aard ook.

VII.2. Voorts is Carnetwork gerechtigd om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke bekendmaking, werkzaamheden aan de website en het platform uit te voeren, onder meer met het oog op het benodigde onderhoud van de dienst en teneinde procedurele, technische of commerciële aanpassingen door te voeren.

VII.3. Geen enkele verbintenis kan worden afgedwongen tegenover de gebruiker en/of Carnetwork ingeval van wettelijke overmacht.


VIII. Klachten.
VIII.1. Eventuele klachten zijn schriftelijk te richten aan Carnetwork op het adres van de maatschappelijke zetel, bij aangetekend schrijven dan wel per e-mail aan het digitaal adres . De klachten dienen te worden gericht binnen de 8 dagen na het feit dat aanleiding geeft tot de klacht, op straffe van verval.


IX. Aansprakelijkheid
IX.1. Carnetwork en www.mijnautomoetweg.be aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en de verleende diensten. Zo onder meer kan Carnetwork nimmer aansprakelijk worden verklaard voor schade die zou zijn ontstaan door het afsluiten van vermeendelijk ongunstige overeenkomsten, of schade die het gevolg zou zijn van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de gebruiker. Evenmin kan Carnetwork niet aansprakelijk worden gesteld als een derde koper de tot stand gekomen transactie ten onrechte niet zou uitvoeren.  De gebruiker kan zich dan in voorkomend geval richten tot de in gebreke blijvende koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor bedrog of fraude.

IX.2. Indien Carnetwork, ondanks bovenstaande bepaling, toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is zij slecht gehouden tot vergoeding van directe schade die de gebruikers lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Directe schade is alleen de materiële schade aan zaken en eventueel redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade. Indirecte of vermeende morele schade zal nooit worden vergoed.

IX.3. De gebruiker dient de schade zo spoedig als mogelijk aan Carnetwork mee te delen, op straffe van verval.
Carnetwork houdt zich het recht voor eventuele schade in natura te vergoeden en de gebruiker moet hieraan zijn medewerking verlenen.


X. Privacy en cookies-verklaring.
X.1. Voor het privacy-beleid wordt verwezen naar de afzonderlijke verklaring op de website.

X.2. Voor de cookies-verklaring wordt verwezen naar de afzonderlijke verklaring op de website.

X.3. Beide voormelde documenten kunnen ten allen tijde geconsulteerd worden op de website, en zijn beschikbaar voor download en print.


XI. Toepasselijk recht en geschillen.
XI.1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing in de relatie tussen de gebruiker van de website en de bvba Carnetwork.

XI.2. Bij gebreke aan minnelijke regeling van een eventueel geschil zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd voor de behandeling van eventuele procedures, en dit tenzij dwingend recht verplicht om hierop een uitzondering te maken, bv. ten aanzien van consumenten.


XII. Contact.
XII.1. Voor bijkomende informatie kan de gebruiker zich steeds wenden tot Carnetwork via het telefoonnummer +32 0479 13 86 46.


De ervaringen
van onze klanten
liegen niet ...
 
 
Mijn auto was in 4 minuten aangemeld
 
 
Gegarandeerd de beste prijs
 
 
Bij inlevering kreeg ik onmiddellijk mijn geld
 
 
Geen onderhandelingen met diverse potentiële kopers
 
 
Professionals doen het papierwerk en regelen een gratis terugrit naar huis
Schitterend gasten! Dikker merci
 
Giovanni uit Lede
Dikke pluim voor het ganse team. Persoonlijke service, vlotte afhandeling en goeie prijs... Een aanrader! Succes met de opstart van jullie locatie in Kortrijk!
 
Charlotte uit Lokeren